Mercedes-AMG
Mercedes-Benz
Legal Notice

 

 

Auteursrecht

Copyright 2017 Mercedes-AMG GmbH. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beeld- en geluidsmateriaal, animatie- en videobestanden en de wijze waarop deze op de website worden getoond, vallen onder het auteursrecht of enig andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Deze mogen noch voor handelsdoeleinden noch ter verspreiding worden gereproduceerd, gewijzigd of op andere websites worden gebruikt. Enkele webpagina's van Mercedes-AMG GmbH bevatten ook materiaal waarop auteursrecht berust dat ons ter beschikking is gesteld.

Producten en prijzen

Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze publicatie benaderen de werkelijkheid zoveel mogelijk. Tevens moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig worden beschouwd. Ze komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze uitgave. Deze publicatie is een internationale uitgave. Derhalve kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in België en Nederland geldende standaard- en leverbare uitvoeringen. Hiervoor verwijzen wij naar onze laatste prijslijst.

Handelsmerken

Tenzij anders aangegeven, zijn alle op de webpagina's van Mercedes-AMG genoemde merken wettelijk beschermde handelsmerken van Mercedes-AMG. Dit geldt met name voor de modelnamen evenals voor alle logo's en emblemen van de onderneming.

Licentierechten

Mercedes-AMG stelt zich ten doel een innovatief en informatief internetprogramma te bieden. We hopen dat u even enthousiast bent over deze creatieve inspanning als wij. We vragen echter begrip voor het feit dat Mercedes-AMG haar intellectueel eigendom, inclusief patenten, handelsmerken en auteursrechten, moet beschermen en dat er geen licentierecht op deze websites van Mercedes-AMG kan worden verleend.

Veel websites bevatten toekomstgerichte uitspraken, gebaseerd op overtuigingen van de directie van Mercedes-AMG. Waar op deze website woorden of zinsneden als 'verwachten', 'menen', 'schatten', 'verwachten' 'voornemens zijn', 'kunnen/zouden kunnen', 'plannen/van plan zijn' en 'voorzien' worden gebezigd, duiden deze op toekomstgerichte uitspraken. Dergelijke uitspraken weerspiegelen de huidige opvattingen van Mercedes-AMG met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden. Hiertoe behoren onder meer veranderingen in algemene economische en zakelijke omstandigheden, schommelingen in wisselkoersen, rentetarieven en grondstofprijzen, de introductie van concurrerende producten, leveringsproblemen bij productiematerialen, vanwege materiaaltekorten, werkonderbrekingen of insolventie bij leveranciers, gebrek aan marktacceptatie van nieuwe producten en wijzigingen in bedrijfsstrategieën. Indien een van deze onzekerheidsfactoren (waarvan een aantal wordt vermeld in het hoofdstuk 'Risicobericht' in het meest recente jaarverslag van Daimler en in het hoofdstuk 'Risicofactoren' in het meest recente jaarverslag in het bij de Securities and Exchange Commission [SEC] ingediende formulier 20-F) van toepassing is of de veronderstelling op basis waarvan de uitspraken zijn gedaan onjuist blijken zijn, kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de in deze uitspraken genoemde of impliciet veronderstelde resultaten die hier worden voorzien. Daimler is noch van zins noch verplicht toekomstgerichte uitspraken aan de actualiteit aan te passen, daar deze uitsluitend uitgaan van de omstandigheden op de dag waarop ze zijn gepubliceerd.

Aansprakelijkheid

De informatie op deze pagina's houdt geen enkele garantie in, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Ze omvatten met name geen stilzwijgende toezegging of garantie met betrekking tot de kwaliteit, de verhandelbaarheid, de geschiktheid voor een bepaald doel of het niet overtreden of schenden van wetten of patenten.

Op onze internetpagina's vindt u ook links naar andere websites. We willen u erop wijzen dat we geen enkele invloed hebben op de vormgeving en inhoud van deze gelinkte pagina's. We bieden dan ook geen enkele garantie met betrekking tot de actualiteit, juistheid, volledigheid en kwaliteit van de informatie die op genoemde pagina's wordt aangeboden. Tegen deze achtergrond distantiëren we ons hierbij dan ook van de volledige inhoud van deze internetpagina's. Deze verklaring is van toepassing op alle op onze internetpagina's voorkomende links naar externe pagina's, evenals de inhoud van genoemde externe pagina's.